छुट्टी मन्नाएक जाओना मोंए गाँव,जेठ केर महीना, द्श्रा केर बर्षानि भूलावना मोंए, जाड़ केर जलसा।जब कभी आयो केर आंचरा केर सुख याद आवेला,आबा केर जोश और जवानी याद आवेला,चइल जावना, खोजेक ले ओहे गाछ, ओहे छाँव्। सोब मोके ओगेइर रहेना,उ माटी केर घार, उ लिपाल…