A poem in Kurux

ओ’ल्लगी

दुलार अरा चोन्हनती निदीरका अयो ,
निङहय लोला ए:म मंईंयां निदीरकी र’ई अयो,
एमन अइदको दुलार नन्दीन उरमी तिम अयो !

सन्नी नू एमन निङहय कोरा नू लोला नञ्जकीन अयो ,
चोङखर की निङहय मया ए:म मंईंयां एदकी अयो,
ओङहोन-ओङहोन गा गल्ले लग्गर की दुलार नञ्जकीन अयो!

निङहय हुरमी सास‌इत नन नुड़’अर की अयो,
तङ’आ ख़नजलखोन चिंचर की अयो ,
एमन अ‌इदको दुलार ती सोग्गे इरकीन अयो!

एका बी:री ए:म नखर’आ बल्ला ल‌इकम अयो,
निनीम तेङगर एमन लूर चिच्की अयो,
निङहय लोला अनठेन ए:म मं‌ईंयां अयो!

ए:को बी:री एम्हय ख़ेड्डे लड़खड़र’आ लगिया अयो,
निङहय अङलीन घरत’अर डुरयचकी अयो,
इंवदा कोड़हे एमन चोन्हा नञ्जकी अयो!

इन्द‌उ बग्गे टुड़ोम निङहय प‌इत नू अयो,
अन्नु हूँ जुक्कीम लग्गो एमा गे अयो,
निङहय लोला, चोन्हा ,मया अरा दुलार ए:म मं‌ईंयां नित्की र’ई अयो!

© टुड़‌ऊस निङदस विल्सन एक्का ।